honeste

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

działającego pod adresem elektronicznym

https://www.emarine.pl

 

Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.emarine.pl 

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.emarine.pl prowadzony jest przez firmę Emarine Bogusław Wałejko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Siedziba/adres korespondencyjny: Warzymice 154/3, 72-005 Przecław

NIP: 955-124-00-87

Regon: 320128152

 

DANE KONTAKTOWE

adres poczty elektronicznej: sklep@emarine.pl

numer telefonu: 535 627 463

 

Spis treści:

I. Przedmiot sprzedaży. 

II. Cena. 

III. Sposób złożenia zamówienia. 

IV. Moment zawarcia umowy sprzedaży. 

V. Sposoby płatności za towar. 

VI. Sposoby dostawy (Termin, Koszty). 

VII. Odstąpienie od umowy.

VIII. Reklamacja.

IX. Zmiana Regulaminu. 

X. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów. 

XI. Sprawy nieuregulowane regulaminem.

XII. Dane osobowe.

 

Słownik:

Sprzedawca – Emarine Bogusław Wałejko, Warzymice 154/3, 72-005 Przecław prowadzący działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP – 955-124-00-87,  REGON – 320128152.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.emarine.pl prowadzi sprzedaż części, osprzętu i wyposażenia do jachtów i napędów jednostek pływających.

 

II. CENY TOWARÓW

1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 

III. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:

telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną, formularz zamówienia zamieszczony w sklepie, osobiście w punkcie odbioru towaru.

2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:

imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail i ewentualnie telefon.

3. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 

IV. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mailowy Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

 

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie:

- bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

61 1140 2017 0000 4302 1211 8586

- gotówką przy odbiorze przesyłki

 

VI. SPOSOBY DOSTAWY (TERMIN, KOSZTY)

  1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej
  2. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
  3. Przesyłki dostarczane są w ciągu 7 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
  4. Koszty dostawy: wg cennika umieszczonego na stronie sklepu www.emarine.pl.
  5. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w Szczecinie, ul. Przestrzenna 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:

- adres e-mail Sprzedawcy sklep@emarine.pl lub

- adres korespondencyjny: Warzymice 154/3, 72-005 Przecław.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:

Emarine Bogusław Wałejko, Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin

5. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.

 

VIII. REKLAMACJA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mail sklep@emarine.pl bądź korespondencyjny Warzymice 154/3, 72-005 Przecław, ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem: Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin. 

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2 należy podać:

- imię i nazwisko Klienta,

- datę zakupu,

- datę wystąpienia niezgodności,

- opis niezgodności,

- żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

5. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin

 

IX. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

  • Zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  • Zmiany form płatności,
  • Zmiany sposób dostawy,
  • Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 

X. WŁAŚCIWOŚC SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 

 

XI. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

¾    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

¾    Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

¾    Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

XII. DANE OSOBOWE

Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2014-01-01 

 

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.